Nabór do klas integracyjnych

          

 1. Do klasy pierwszej integracyjnej przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie jak  i poza obwodem szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP).
 3. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zobowiązani są dostarczyć:
  • aktualne orzeczenia z PPP
  • komplet dokumentów obowiązujących podczas rekrutacji.
 4. Uczniowie zakwalifikowani do klasy integracyjnej powinni wyróżniać się:
  • wysoką kulturą osobistą,
  • poczuciem odpowiedzialności,
  •  dojrzałością społeczną,
  •  otwartością na potrzeby innych (chodzi o stworzenie najkorzystniejszych warunków, które będą wspomagać w sposób optymalny rozwój wszystkich uczniów klasy integracyjnej).

5.      O przydziale uczniów z orzeczeniami do klasy integracyjnej zdecyduje Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora Wydziału Oświaty.

 6. Komisja Rekrutacyjna  Wydziału Oświaty podejmując decyzję o przydziale do klasy integracyjnej będzie brała pod uwagę:

 • miejsce zamieszkania dziecka,
 • rodzaj i stopień niepełnosprawności kandydata,
 • warunki organizacyjne szkoły z oddziałami integracyjnymi (baza, kwalifikacje kadry pedagogicznej).